Eva Berglund Bookz

Tala

Baserat på svensk och internationell barnspråksforskning publicerar vi ett språkstimuleringsmaterial särskilt inriktat på förskolebarn. Materialet är uppbyggt i fyra nivåer: Grön, Gul, Röd och Blå.

Materialet är till för alla, men speciellt avsett att vara ett stöd om barnet behöver extra stimulans eller kanske har ett annat hemspråk än svenska.